STATUT FUNDACJI

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalność charytatywna;
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 8. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
 10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 21. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 22. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 23. działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 25. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 26. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 27. działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 28. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 29. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 30. promocja i organizacja wolontariatu;
 31. działalność w zakresie pomocy polonii i polakom za granicą;
 32. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 33. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa;
 34. promocja rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 35. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 36. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 37. działalność w zakresie rewitalizacji;
 38. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-37 powyżej.
Fundacja Słuchaj Siebie